A
achivement
* potpuno oblikovani grb (sa čuvarima, motom i sl.)
air ensign
zrakoplovna zastava
ancient
zastavnik, stjegonoša
appliqué
* aplicirano, šivanjem pričvršćeno na list zastave
armorial banner
grbovna zastava
armorial sail
grbovno jedro
augmentation of honour
* augmentacija, znak časti


B
badge
bedž, badge (rjeđe značka)
banderole, banderol, bandrole, bandrol
* dugačka uska zastava, slična vrpci ili plamencu (arh.)
banner
baner, barjak; viseća zastava, vertikalna zastava; arh: horugva, signum, bandera, vexillum
banneret
* civilni službenik u Italiji i Švicarskoj, izvorno plemenitaš s pravom na vlastitu zastavu u boju
banneret, banerette
* ukrasna zastavica na trublji i sl.
bannerol
* zastava, obićno samo dio grbovne zastave pokojnika, koja se koristi kao pogrebna zastava (arh.)
battle honour
* znak dodan na vojnu zastavu kao znak zasluga za vojnu službu
bend on a flag
* pričvrstiti zastavu na konop u svrhu isticanja na jarbolu
bicolor, bicolour
dvobojnica
border
rub, rub zastave, porub
breadth
širina
break out a flag, break a flag
razviti zastavu
broad pennant
raskoljeni plamenac
bunting
* čvrsti materijal od kojeg se prave zastave ili zastavama slični ukrasi. Figurativno zastave općenito.
burgee
jedriličarska zastavica; zastavica; pomorska zastava


C
canton
kanton, kvadrant, slobodna četvrt
case
* zaštitni pokrov paradne zastave
charge
lik (u grbu odnosno zastavi)
chequy, checky
šahirano, šah, šahovnica
chief
glava štita, glava zastave
civil ensign
civilna pomorska zastava, civilna zastava, trgovačka zastava, zastava trgovačke mornarice
civil flag
civilna zastava
cleat
* metalni dio na dnu jarbola oko kojeg se pričvršćuje konopac
coachwhip
plamenac
cockade
kokarda, rozeta
colour, color (1)
boja, tinktura
colour, color (2); colours, colors
* vojna zastava; arh.: bandera, bandjera
colour-bearer, color-berarer
stjegonoša, zastavnik
colour guard
stjegonoša, zastavnik, zastavna straža
commision pennant
ratni plamenac
compartement
* u heraldici, podloga, npr. brijeg ili polica, na kojoj stoje čuvari grba
consecration
* ceremonija predaje, odnosno posvete, vojne zastave
cord
* ukrasni konopac na gornjem kopljenom dijelu zastave, koji služi za pričvršćivanje zastave na koplje ili kao dekoracija
cornet
kornet (arh.)
cotise
* uski rub oko lika na zastavi ili grbu, koji je odvojen od lika uskim područjem boje pozadine
countercharged
* lik na zastavi ili grbu, koji je obojen suprotnim bojama sa svake strane linije reza koja njime prolazi
couped cross
skračeni križ
cravat
zastavna vrpca, traka, kravata
crest
nakit, pogrešno u U.S. grb uopće
crest-wreath
točenica
cross
križ
crossbar
prečka
curtesy flag
* zastava zemlje domaćina koja se istiće na brodu u stranim vodama


D
deface
* dodati badge na već postojeću zastavu
depth
širina
descate
* zastava zaobljenog, odnosno valovitog ruba na vijorećem kraju
desecration
* nečasno ophođenje sa zastavom
dexter
desno, heraldički desno
differenced
* koji ima manju razliku u izgledu od neke srodne zastave ili grba
dimensions
dimenzije, mjere
dipping
pozdrav spuštanjem zastave, pozdrav zastavom
disc
disk, krug
distinguishing flag
* zastava koja identificira neku ustavovu, vojnu ili mornaričku službu i slično, koja se službeno ili općenito koristi zajedno s nacionalnom zastavom
draping
* postavljanje crne vrpce na stijeg kao znak žalosti
dress ship
nakit, istaknuti nakit (na brodu)
drum-banner
* ukrasna zastavica na vojnom bubnju


E
eagle
orao
emblem
amblem
ensign
pomorska zastava, vojnopomorska zastava; barjak; zastavnik (čin)
escutcheon
štit
ex-voto flag
zavjetna zastavica


F
false flag, false colours, false colors
* pomorska zastava koju istiće brod koji na nju nema pravo, obično u svrhu zavaravanja neprijatelja
fan
* polukružna dekoracija u nacionalnim bojama
fanion
* mala signalna zastavica, izvorno korištena u vojsci
field
polje, list
fimbriation
rub, porub koji odjeljuje dva područja sličnih boja da bi se lakše razlikovala
finial
vršak, kopljeni vršak, završetak
flag
zastava, stijeg, arh.:bandera, bandjera, sandžak
flag-bearer
stjegonoša, zastavnik
flag belt
* kožni pojasevi koji se nose oko vrata i struka i pridržavaju donji kraj stijega radi lakšeg nošenja zastave na paradi
flag cancel
* poštanski žig u obliku zastave
flag carrier
* zrakoplovna ili brodska kompanija neke zemlje registrirana za isticanje nacionalne zastave
flag day, flag week
* blagdan u nekim zemljama posvećen štovanju domoljubnih vrijednosti iskazanih kroz zastavu
flag discrimination
* odabir ili preferiranje domaće kompanije (v. flag carrier) prije strane, osobito kada je to zakonom određeno
flag of convenience
zastava pogodnosti, registracija brodova u zemlji s manje strogim pomorskim propisima, odnosno zastava takve zemlje koja se istiće na brodu
flag officer
zastavni časnik, časnik višeg čina koji ima pravo na vijanje osobne zastave
flag salute, flag pladge
zakletva zastavi, pozdrav zastavi, prisega zastavi
flag-tossing
* narodni običaj, osobito u Italiji i Švicarskoj, koji uključuje paradno bacanje i hvatanje zastava
flag-waver
* osoba koja doslovno ili figurativno maše zastavom
flammule
flamula
fly, fly end
slobodni dio, vijoreći dio
folk flag
pučka zastava
frame
okvir
fringe
rese


G
gaff
sošnjak, zastvni sošnjak
garrison flag
* zastava Sjedinjenih Američkih Država, koju koristi vojska standardne veličine 20×38 stopa
gonfalon
gonfalon
gonfalonierate
* služba ili čast stjegonoše
gonfanon
gonfanon, standarta
government ensign
državna pomorska zastava, državna zastava
government flag
državna zastava
Greek cross
grčki križ
grommet
* rupa obrubljena prošivom ili metalnim prstenom na oba kraja kopljenog dijela zastave, kroz koju se pričvršćuje konop
ground
polje, list
guidon
guidon
gumphion, gumpheon
* mala pogrebna zastavica s likom lubanje
gyronny
stalak (heraldički)


H
half-staff
pola koplja, zastava na pola koplja
halyard
konopac, uže
hanging flag
viseća zastava, vertikalna zastava
heading
* komad čvrstog materijala koji se nalazi na koljenom dijelu zastave, na koji su našiveni konopci ili ima rupe, a služi za pričvršćivanje zastave na stijeg
historic flag
povijesna zastava
hoist
koplje, stijeg, jarbol; koplje (kopljeni dio zastave); koplje (širina zastave)
hoist a flag
istaknuti/isticati zastavu, izvjesiti/vješati zastavu
hoist of flags
koplje, grupa zastava
homeward-bound pennant, paying-off pendant
* izuzetno dugačak ratni plamenac na brodu koje se vraća kući nakon dužeg izbivanja, dugačak i do 80 metara, neslužbeni običaj na ratnim, ali i trgovačkim brodovima
horsetail
konjski rep, ćaporak
house flag
zastava tvrtke, kućna zastava


I
inescutcheon
štitić, umetnuti štit
inglefield clips
* metalne kopče na krajevima konopca koje se jednostavno mogu pričvrstiti ili odpustiti


J
jack
pramčana zastava; pomorska zastava
jolly roger
* crna piratska zastava, obično s bijelim simbolima smrti, ili druga zastava sličnog izgleda, primjerice britanske podmorničke zastave iz Drugog svjetskog rata


K
king's colours, queen's colours
* britanske vojne zastave


L
lance
koplje (oružje)
lance flag, lance pennon
* zastavica ili plamenac na konjaničkom ili viteškom koplju
Landesfarben, land colours
zemaljske boje (njem. Landesfarben)
lapel flag
značka
lay up colours, lay up colors
* ceremonijalno odlaganje isluženih (obićno vojnih) zastava u crkvi
length
duljina
livery
* glavne boje grba ili neke druge boje korištene kao "zaštitni znak" dvora
lozengy
hljebovi, na hljebove


M
Maltese cross
malteški križ
mantling
plašt
mast
jarbol, koplje, stijeg
masthead pendant
ratni plamenac
merchant flag, merchan ensign
zastva trgovačke moranrice, civilna pomorska zastava
metal
kovina, metal
military flag
vojna zastava
Mon
Mon, japanske heraldičke oznake


N
national colour, national colour
narodna zastava, nacionalna zastava
national flag
narodna zastava, nacionalna zastava
national order
nacionalni orden, nacionalni red, velered
naval ensign, naval flag
ratna pomorska zastava, mornarička zastava
naval reserve ensign
* posebna zastava koju mogu isticati određeni brodovi, npr. kojim upravlja umirovljeni mornarički časnik, osobito u V. Britaniji


O
obverse
lice, avers, prednjica, prednja strana zastave
ornament
vršak, kopljeni vršak, završetak; ornament, ukras


P
pall
rudo
parade flag
paradna zastava
parley flag
* bijela zastava koja se istiće u ratu kao znak zahtjeva za pregovorima
passant
* o liku životinje na zastavi ili grbu koja je prikazana kako hoda, odnosno korača
pavilion
zastor, draperija
pavisade
pavisade
paying-off pendant
* v. homeward-bound pennant
peace flag
zastava mira
pencel, pencil, pennocel, pennocelle
* malena zastavica različitih oblika (arh.)
pennon
penon (arh.)
pennant, pendant
plamenac, zastavica
pike
* koplje s završetkom u oblike strelice namjenjeno borbi i/ili isticanju zastave
pilot flag
peljarska zastava, pilotska zastava, "tražim peljara"
pipe-banner
* ukrasna zastavica na gajdama
pole
koplje, stijeg, jarbol
prayer flag
zavjetna zastavica
precedence
* sustav smještanja zastava po važnosti na paradi ili drugom mjestu gdje su istaknute
presidential flag, presidential colour, presidential color, presidential standard
predsjednička zastava, predsjednički standard
prize flag
* posebna regatna zastava koju istiće brod koji je pobijedio utrku
proportions
razmjer
pulldown
* zastava ili zastavi sličan predmet postavljen vertikalno na zid kao ukras


Q
quartering
četvorenje
quarterly
raščetvoren


R
racing flag
regatna zastavica
rank flag, rank pennant
položajni plamenac, položajna zastava; standard
ratio
razmjer
regimental colour, regimental color
* vrsta vojne zastave
reverse
naličje, revers
ribbon
traka, vrpca
ring
kružnica
roundel
rondela
royal standard, royal banner
kraljevski standard, kraljevska zastava
running eye and toggle
* sustav pričvršćivanaj zastave za kolje, koji se sastoji od drvenog gumba (toggle) konopcem učvršćenog za porub zastave, i konopca koji završava s omčom (eye)


S
safe conduct flag
zaštitna zastava
saltire
andrijin križ, križ Sv. Andrije
sash
lenta
scallops
* polukružni rubovi zastave
Scandinavian cross
skandinavski križ
Schellenbaum
* veksiloid korišten u njemačkoj
Schwenkel
Schwenkel, švenkel
semaphore
signalizacija (s dvije zastvice)
semé
* o zastavi ili grbu, koji sadrži neodređeni broj istovrsnih likova, npr. ljiljana ili zvijezda
serated
zupčasti rez
shield
štit
signal code
signalni kod, signalizacija
signal flag
signalna zastava
sinister
lijevo, heraldički lijevo
sleeve
* rukav načinjen od platna na kopljenom dijelu zastave u koji se uvlači stijeg, osobito na paradnim zastavama
southern cross
južni križ, lat.: Crux Australis
St. Andrew's cross
andrijin križ, križ Sv. Andrije
St. Georg's cross
jurjev križ, križ Sv. Jurja
staff
koplje, stijeg, jarbol
standard
barjak, standard, standarta; golfanon
standard-bearer
stjegonoša, zastavnik
state ensign
državna pomorska zastava, državna zastava
state flag
državna zastava
streamer
plamenac; vrpca, zastavna vrpca
suite of flags
* grupa zastava koje se istiću istodobno, osobito na brodovima, npr. pramčana, jarbolna i krmena zastava
swallowtailed flag
dvokraka zastava, lastavičji rep


T
tab
* kožni dio prišiven na zastavu kojim se ona pričvršćuje na kuku na koplju, da spriječi klizanje s njega
table flag
stolna zastavica
tangle rod
okvir
tassels
* ukrasni konopi, odnosno njihovi kuglasti završeci, koji vise s gornjeg kopljenog ruba zastave
tincture
boja, tinktura
tongue
jezičak
torse
točenica
triband
trotrakasta zastava, trotraka zastava
tricolor, tricolour
trobojnica, trobojka; hrvatska zastava
trooping the colour
* britanski običaj ceremonijalnog nošenja vojnih zastava ispred postrojenih trupa
truck
kotur
trumpet-banner
* ukrasna zastavica na ceremonijalnoj trubi
tugh
tug
type flag
* model uzorka i boja, koji često određuje zakon, prema kojem se izrađuju zastave, za raliku od jedinstvene zastave


U
union
unija
unique flag
* zastava od koje postoji samo jedan primjerak
unit designation
* natpis na vojnim zastavama koji označava postrojbu kojoj zastava pripada


V
vailing
pozdrav spuštanjem zastave, pozdrav zastavom
vane
vjetrokaz, metalna zastavica u obliku vjetrokaza
vexillary
stjegonoša, zastavnik; veksilarij
vexillatry, vexillolatry
veksilatrija, veksilolatrija
vexillographer
veksilograf, autor zastave, dizajner zastave, crtač zastave
vexilloid
veksiloid; standard
vexillological
veksilološki, stjegoslovni
vexillologist
vexilolog, stjegoslov
vexillology
veksilologija, stjegoslovlje
vexillophilist
veksilofil
vexillum
veksil


W
waft, wheft
* zastava zavezana u čvor, kao znak poziva za pomoć na moru
war ensign
ratna pomorska zastava, mornarička zastava, vojnopomorska zastava, vojna pomorska zastava
war flag
ratna zastava
wear a flag
viti zastavu, imati istaknutu zastavu
whip
plamenac
white flag
bijela zastava
width
širina
windsock, windcone
* veksiloid u obliku čunja, osobito korišten kao indikator vjetra
wigwag
signalizacija (jednom zastavicom)


X


Y
yacht flag
jedriličarska zastavica
yardarm
sošnjak


ZCopyright © 1996-2000 by Željko Heimer. All rights reserved.

*